måndag 5 augusti 2013

SBC AB -frågetecken kring dagens partiella offentliga kontanterbjudande

Mitt intresse för SBC började för snart tre år sedan då jag skrev det inlägg som tills dags dato är det mest lästa på min blogg ”SBC –en annorlunda konsult”(länk: http://investingforvalue.blogspot.se/2010/11/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum-ab-en.html). SBC handadles kring vid perioden, hösten 2010, mellan 10-12kr.
Sedan dess har en hel del hänt, både vad gäller SBC som personligt innehav för mig (jag sålde inom ett halvår efter det att jag skrev blogginlägget ovan) och med bolaget i sig.

Våren 2011 köpte Didner&Gerges småbolagsfond in sig genom en riktad nyemission om totalt cirka 10% av kapitalet och röster, och i november samma år förvärvade Agenta AB 20% av aktierna och rösterna. Säljare var SBCs storägare som idag heter Riksförbundet Bostadsrätterna SEF (RBSEF från och med här i texten) som haft som agenda att minska sitt ägande som var väl över 50% innan dessa transaktioner.

 I samband med Agentas förvärv av aktier i november 2011 skrevs dessutom ett tidigare sekretessbelagt avtal mellan Agenta och RBSEF, som är väldigt relevant ännu idag för samtliga aktieägare i SBC –speciellt de mindre. Mer om det senare i inlägget. Sekretessen på detta avtal lyftes tidigare i våras av Tingsrätten då det för tillfället pågår en tvist i tingsrätten mellan Agenta (genom moderbolaget AB Apriori) och RBSEF angående en av punkterna i avtalet.

De senaste tre åren har SBC sett stora förbättringar som företag. Bolaget har kontinuerligt tagit markandsandelar och kunnat höja priserna i sin konsultverksamhet. Det i kombination med att bolaget rationaliserats på personalsidan har lyft rörelseresultatet väsentligt. Att redovisningsmedlen inte längre förvaltas så som tidigare – diskretionärt, där värdeförändringarna togs över resultaträkningen – har också det påverkat det synbara resultatet och därför även värderingen av bolaget.

Då SBCs verksamhet i grunden binder väldigt lite kapital, och kräver väldigt få investeringar, genererar rörelsen ett väldigt stort kassaflöde. Detta syns inte minst i kassauppbyggnaden som de senaste åren varit väldigt god. Kassan, netto från de väldigt få skulder bolaget har, uppgår idag till en väsentligt del av börsvärdet (beräknat som aktiepris på börsen x antal utestående aktier).

För egen del så försvann SBC ur mitt eget investeringsunivers och mitt investeringstänk (dessvärre, givet kursutvecklingen) tills våren 2012. Jag gick igenom SBCs siffror och jämförde med vad jag hade antagit 2010 och såg de tydliga förbättringar som skett internt i bolaget. SBC handlades då kring 18-19 kr. Jag blev väldigt exalterad och jag fann SBCs aktie väsentligt undervärderad ställt mot det kassaflöde som bolaget kunde förväntas generera med rimliga antaganden. Hur jag resonerade och vilka antaganden jag gjorde när jag fann SBCs aktie undervärderad återkommer jag till senare i inlägget.

Därför började jag köpa aktier över börsen kring våren/sommaren 2012. Aktien började utvecklas väldigt väl efter mina intiala köp, delvis på grund av att bolaget kontinuerligt visat starka kvartalsrapporter där kassan och bokvärdet stadigt stigit. Därför fick jag hela tiden ompröva min säkerhetsmarginal –mellanrummet mellan vad jag tyckte att bolaget var värt och var min gräns gick kring där jag slutar köpa aktien (ett stort mellanrum däremellan är givetvis viktigt för att få en säkerhetsmarginal för oförutsedda händelser och felaktiga antaganden et cetera). Så även om jag började köpa kring 18-19kr fortsatte jag köpa en bra bit över 20kr, efter att succesivt ha justerat upp min prognos över vad jag tror att SBC bör kunna tjäna och generera i kassaflöde under de närmaste åren.

Eftersom det har hänt en hel del i SBC de senaste åren, och för att det per idag (2013-08-05) kom ett ”partiellt offentligt kontanterbjudande” från AB Apriori, och för att jag upplever att det finns väldigt mycket väldigt relevant information som många mindre aktieägare i SBC sannolikt inte är medvetna om/pålästa om kring SBC och det som just nu sker i ägarbilden i bolaget, så väljer jag nu att uppdatera min blogg om SBC AB – cirka tre år efter att jag först skrev om bolaget.

Dispositionen ser ut enligt följande:

1.       Hur jag värderar SBC AB till ett motiverat värde om cirka 41kr per aktie.
2.       a). Varför jag ställer mig negativ till såväl AB Apriori/Agentas bud som deras allmänna agerande vilket jag anser är direkt oetiskt och skadligt för samtliga övriga aktieägare, speciellt de mindre.
b). Varför jag anser att det finns ett flertal faktorer som Finansinspektionen borde utreda kring AB Apriori/Agentas beteende och handlande.
c). Frågetecken man som aktieägare bör ställa sig till hur AB Apriori skall finansiera sitt bud på SBC AB.
d). Starka frågetecken kring informationen i dokumentet angående budet från AB Apriori. 
e). Beskrivning av den väldigt låga värdering AB Apriori kan komma att få köpa 20% av utestående aktier i SBC AB.
f). Sammanfattning kring ägarfrågorna i SBC AB.

3.       Möjliga händelseförlopp och åtgärder som skulle kunna höja SBC ABs värdering och värde på börsen.

1.       Hur jag värderar SBC AB till ett motiverat värde om cirka 41kt per aktie.

Denna delfråga är givetvis väldigt personlig såväl som individuell. Även om företagsvärdering per se (discounted cash flow model) i sig är en vetenskap med i teorin kända variabler, ett givet tillvägagångssätt och kvantifierbara ingående variabler som utgående resultat, så är det i praktiken långt ifrån en exakt vetenskap. Alla variabler är okända och majoriteten av de ingående variablerna måste tolkas individuellt av den som utför värderingen och lämnar således rum för ett stort mått av subjektivitet. 
Detta gäller givetvis även i fallet SBC.

För den som vill lära sig mer om bolaget SBC –vilket givetvis är ett måste innan en värdering kan göras – så hänvisar jag till de publicerade årsredovisningar och delårsrapporter som finns på hemsidan (www.sbc.se), samt den text jag skrev på min blogg från 2010 med rubriken ”SBC AB: en annorlunda konsult”.
För att hålla inlägget kort och koncist så kommer jag bara, väldigt enkelt, visa mina antaganden nedan.
SBCs verksamhet består till huvuddelen av en konsultdel. Utöver det tjänar bolaget pengar på den överskottslikviditet som bolaget, för kunderna (bostadsrättsföreningarnas) räkning, förvaltar på räntekonton. 

Hur stor del av intäkterna som den senare står för är inte känt, även om det går att läsa sig till viss information om hur överskottslikviditeten, ”redovisningsmedlen”, utvecklats under åren i bolaget rapportering.
Eftersom SBC de senare åren haft omstruktureringar och en pågående nedläggning av det gamla affärsområdet ”Projektutveckling” så har det nästan på kontinuerlig basis varit engångskostnader och andra poster som kunnat antas inte ska återkomma i framtiden som förekommit på resultaträkningen. Under moderbolagets resultaträkning har såväl konsultverksamheten som intäkterna från redovisningsmedlen redovisats –och det har under åren 2010-2012 varit en märkbar skillnad i vad ”koncernen” tjänat i rörelseresultat och vad ”moderbolaget” tjänat. Den senare därmed en väsentligt bättre indikator på vad SBC kan tänkas tjäna underliggande i kassaflödesgenerering.

Då jag ser SBC som en stabil rörelse med en väldigt konjunkturokänslig rörelse som över tid bör variera relativt lite så har jag nästan uteslutande använt mig av en bedömning av SBCs kassaflöde och ett avkastningskrav jag bedömer som rimligt för att kunna motivera ett något så när rättvist värde för en privat ägare, på SBC.

De två inputen som behövs för att kunna ringa in ett värdeintervall i detta fallet är egentligen bara
1.       En uppfattning om en rimlig vinstnivå som rörelsen genererar som kan anses uthållig.
2.       Ett avkastningskrav.

 Som jag skrev ovan så har kassaflödet varit det enda essentiella i fallet SBC. Jag har inte en enda gång räknat ut ett PE tal eller använt det som en ”yardstick” (av uppenbara anledningar).
.
Nedan visar jag en matris från när aktien stod kring 23-24kr. Den konstruerade jag väldigt enkelt för att ge överblick vad för avkastning som implicerades vid varje given prognosnivå på SBCs kassaflöde. Även här är metodiken densamma: den ena inputen är en uppfattning kring en uthållig vinstnivå, den andra inputen är ett avkastningskrav.

Som åskådliggörs av de färgade områdena så kan var och en utvärdera vad som är ett rimligt antagande kring varje nivå på SBCs aktiekurs.Så resonerade jag förra året när jag fortfarande köpte aktier över börsen. Matrisen hjälpte mig ta ställning till vid vilken nivå jag kunde köpa aktien och fortfarande ha en säkerhetsmarginal givet antagen resultatnivå och antaget avkastingskrav.

Utöver det så gjorde jag en väldigt enkelt diskonteringsuträkning för att spegla värdet även av SBCs balansräkning och skilja det från värdet på själva rörelsen. SBC har efter förluståren i projektutvecklingsverksamheten större förlustavdrag och som tidigare nämnt en väsentlig nettokassa.
Nedanstående utdrag är en diskontering av skattefordran (där jag diskonterat värdet av skillnaden mellan att betala skatt och inte till dess att skattefordran har tappat sitt värde). Det värdet per aktie tillsammans med värdet av nettokassan/fordran per aktie adderat med värdet av SBCs konsultrörelse ger det totala motiverade värdet per aktie.
Precis som tidigare utgår min värdering från ett antagande om en rimlig uthållig vinstnivå i SBC samt ett motiverat avkastningskrav.
2.a)  Varför jag ställer mig negativ till såväl AB Apriori/Agentas bud som deras allmänna agerande vilket jag anser är direkt oetiskt och skadligt för samtliga övriga aktieägare, speciellt de mindre.

För att utveckla ovan krävs genomgång av ”teorin” och den information som är ett måste för samtliga mindre aktieägare att vara medveten om.
Då Agenta/AB Apriori (Agenta nedan) i november 2011 förvärvade de första 20% av de utestående aktierna i SBC skrevs ett sekretessbelagt avtal mellan RBSEF och Agenta. Detta avtal finns i sin helhet på SBCs hemsida
tillsammans med ett Tilläggsavtal, som går att ladda ned på samma länk. Anledningen till att sekretessen lyftes var en tvist i Tingsrätten som just nu pågår mellan de bägge parterna.

Det relevanta i aktieägaravtalet är att det reglerar bland annat och mest relevant (dessa frågor är väldigt relevanta eftersom de kan antas direkt påverka bolagets värdering):

a) Utdelningen (som begränsas)
b) Noteringsfrågan (avnotering skall eftersträvas)
c) Avtal om förvärv av ytterligare 20% av aktierna, från RBSEF till Agenta (som skall ske till 8x snittvinsten 2011-2013).

Utöver detta finns väldigt viktig information som går att hämta ut hos Tingsrätten, handlingar som är publika. Det går att göra via telefon och handlingarna går att fås via mail. Dessa handlingar är dels
a)      Stämningsansökan där AB Apriori och RBSEF tvistar om vilket pris som skall betalas för de återstående 20% som AB Apriori har rätt att köpa (RBSEF inser nu att 8x snittvinsten för de tre senaste åren kraftigt underskattar värdet på SBC AB)
b)      Ett mail från tidigare VD:n för RBSEF där det framgår varför de reglerade utdelnings- och noteringsfrågan (anledningar som märkligt nog helt uteblivit ur själva avtalet ovan). Det framgår därutöver att den före detta VD:n för RBSEF anklarar företrädare för AB Apriori för att ha fifflat med avtalet. Utdelningen begränsas enbart från RBSEFs sida för att stärka balansräkningen för att kunna ta mer risk med redovisningsmedlen, och avnoteringsfrågan är endast aktuell eftersom det vid den tidpunkten var diskussion om att erbjuda samtliga mindre aktieägare ett inlösenförfarande -något som sannolikt ingen av storägarna idag har råd med då SBCs börsvärde idag är 500mkr (mer om det nedan).

För att återgå till rubriken 2a):
Jag har tagit del av all information och alla texter som finns att läsa och som hänvisas till ovan. Det står för mig väldigt klart att själva avtalet som tecknades mellan AB Apriori och RBSEF är väldigt, väldigt fördelaktigt för AB Apriori.

För att sammanfatta självklara implikationer av avtalet:

1.       AB Apriori får förvärva aktier i SBC till en formel av 8x snittvinsten 2011-13. För det första innehåller de årens vinster väsentliga engångskostnader som trycker ned resultatet och inte justeras för. Det ligger i AB Aprioris intresse att försöka få vinsten under dessa år att te sig så låg som möjligt.

2.       Det är möjligt att AB Aprioris representant i SBCs styrelse, Stefan Engström, därför kallade till den extra bolagsstämman för att påvisa att bolagets värdering av projektuvecklingsverksamheten var felaktig (länk: http://www.sbc.se/Bolaget/Nyheter/Kommentar-till-kallelse-till-extra-bolagsstamma/). Eftersom han var den enda styrelseledamoten som var av den åsikten och då han har ett tydligt incitament att få vinsterna att redovisas så lågt som möjligt är det en möjlighet.

3.       Eftersom AB Apriori äger en option att förvärva aktier i SBC AB, kommer värdet av den optionen att sjunka för varje krona som SBC delar ut. Av den anledningen har AB Apriori en helt annan agenda än övriga aktieägare och en agenda som inte sammanfaller med att ge bolaget en optimal kapitalstruktur. AB Apriori kommer därför verka för en utebliven utdelning i SBC AB.

4.       Utöver detta beskrivs hur AB Apriori/Agenta inte hade pengar att direktfinansiera köpet av de första 20% av aktierna, utan gjorde köpet för lånade medel. Detta är relevant och påför frågetecken till hur AB Apriori/Agenta skall kunna finansiera vidare aktieköp då värdet på SBCs aktier och SBC som bolag har stigit kraftigt de senaste åren. AB Apriori har enligt allabolag.se tillgångar på 47mkr och ett eget kapital på 15mkr. SBCs börsvärde är per kurs 36,5kr kring 500mkr (!).

Min tolkning är, efter att ha läst avtalet mellan RBSEF, att RBSEF haft kompetensunderläge jämfört med en part som är betydligt mer kompetent i finansiella frågor. Den tolkningen gör jag när jag ser hur fördelaktigt avtalet är skrivet för AB Apriori. Det framgår av handlingarna i Tingsrätten att RBSEF´s dåvarande VD hävdar att avtalen ändrats utan att RBSEF vetat om det på vissa punkter. Dessutom framgår att från RBSEF´s sida så begränsas utdelningsfrågan endast för att stärka balansräkningen så att mer risk kan tas med redovisningsmedlen, och en avnotering skulle endast vara möjlig med ett inlösenförfarande till övriga aktieägare (som ovan angett).
Då SBCs börsvärde idag är 500mkr finns det sannolikt ingen part i ägarlistan som har möjlighet att få ett sådant förfarande till stånd.

Av AB Aprioris text i dag (2013-08-05) i samband med budet framgår att de vill avnotera bolaget för att spara kostnader. Jag har pratat med Aktiespararna, och de har bara sett det användas som argument för bolag i obsetånd. SBC tjänar just nu över 50mkr på årsbassis i rörelseresultat, och noteringskostnaden är sannolikt inte signifikant.

Alltså har AB Apriori en agenda som helt frångår övriga aktieägares:

1.       De tjänar på att bolaget inte delar ut pengar i närtid.

2.       De tjänar på en avnotering vilken skulle ge sämre likviditet och skrämma bort andra köpare.

3.       De vill sannolikt komma över 50% av bolaget för att kunna avnotera det och göra det till ett dotterbolag, vartefter de i ensam grad kan bestämma över utdelningsmedlen.

4.       De har agerat på ett sätt som inte är till gang för den stora massan av övriga aktieägare.

2b) Varför jag anser att det finns ett flertal faktorer som Finansinspektionen borde utreda kring AB Apriori/Agentas beteende och handlande.

Av ovan text framgår alltså att det finns en hel del som Finansinspektionen borde utreda.
1.       Stefan Engström (AB Aprioris representant) har inte tagit upp innehavet av optionen i redovisningnen av sina innehav i SBC, vilket han är skyldig att göra då han är styrelsemedlem.
2.       Eftersom det sekretessbelagda avtalet innehöll hemlig information som i allra högsta grad påverkar värdet på SBCs aktier (noteringsfrågan och utdelningsbegränsningen som där regleras får antas i hög utsträckning påverka värderingen av bolaget) så har de handlat med insiderinformation när de köpte aktier på marknaden i början av året (vilket framgår av Fis statistik).

3.       Eftersom avtalet just nu är uppe i tvist i Tingsrätten angående avtalet som är slutet mellan RBSEF och AB Apriori går det att argumentera att Stefan Engström är jävig i utdelningsfrågan.

2c)  Frågetecken man som aktieägare bör ställa sig till hur AB Apriori skall finansiera sitt bud på SBC AB.
Som framgick av ovan så betalade AB Apriori inte de första 20% av aktierna de köpte från RBSEF kontant. I dagens (2013-08-05) skrivelse i samband med budet står det i noterna att  ”AB Apriori förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten av vederlag”
Utöver det står det skrivet i avtalet att:

”Om SBC betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kommer det kontanta vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån”.

AB Apriori förbehåller sig alltså rätten att senarelägga betalningen till de som väljer att sälja aktier till AB Apriori i samband med dagens bud. Det skriver dessutom att i det fall utdelning sker så skall köpeskillingen justeras för detta. SBC har inte möjlighet att dela ut pengar förrän tidigast 2014. Det finns inte heller någon bolagsstämma inplanerad under hösten som skulle kunna godkänna en sådan. Det verkar alltså som att AB Apriori inte kan finansiera köpet av de aktier de lagt ett partiellt bud på kontant, och förbehåller sig att hålla inne betalningen tillsvidare, utan tidsbegränsning (!). Det är en väldigt viktig punkt att ta i beakt för de som är aktieägare i SBC idag, och som har tänkt tacka ja till budet.

2d) Starka frågetecken kring informationen i dokumentet angående budet från AB Apriori.
Förutom att dokumentet är slarvigt skrivet med flertalet språkfel vill jag igen poängtera att det sannolikt är viktigt att förhålla sig till det som de facto skrivs angående betalningen och budet. Eftersom det även står att om en större aktieägare skulle tacka ja, så skulle budet proprtioneligt minskas. Det är alltså rimligt att anta att AB Apriori endast har som syfte att nå 50% gränsen, vartefter det sannolikt blir mindre intressant för AB Apriori att köpa fler aktier.

Det är mycket möjligt att AB Apriori utan framgång försökt köpa aktier av övriga större ägare och ser detta som ett sista alternativ, helt utan intresse att lösa in övriga aktieägare.


2 e). Beskrivning av den väldigt låga värdering AB Apriori kan komma att få köpa 20% av utestående aktier i SBC AB.

Det är också viktigt att få klart för sig vilken väldigt låg värdering AB Apriori kommer att få köpa de sista 20% av aktierna i SBC till.
Denna tabell illustrerar.
PE-talet (värderingen) som AB Apriori köper har en option att få köpa aktier till är väsentligt under marknadsvärdering och återspeglar inte de engångsfaktorer (t.ex. den stora skattenedsrivning som tog inför 2013 i samband med den förändrade skattesatsens påverkan på nettofordran).

Det är också värt att notera den stora skillnaden mellan vad den underliggande rörelsen, moderbolaget, tjänar varje år och det som koncernen tjänar. Moderbolagets vinst torde vara en väsentligt bättre indikator och bas för en värdering av SBC.

2 f). Sammanfattning kring ägarfrågorna i SBC AB.

Det är tveksamt för en extern part att säkerställa att utformingen av avtalet mellan Agenta/AB Apriori och gått rätt till då den ena parten (AB Apriori) sannolikt haft ett stort kompetensövertag.

Det är solklart att AB Aprioris intressen inte går hand i hand med övriga aktieägares vad gäller främst utdelningsfrågan och noteringsfrågan.

Det finns flertalet punkter som Finansinspektionen borde vara intresserade av att titta vidare på kring AB Aprioris agerande.

AB Apriori har friskrivit sig ansvar att betala enligt den tidsplan som ges, för de aktier de möjligtvis förvärvar i o m det partiella kontanterbudande som kom 2013-08-05.


3. Möjliga händelseförlopp och åtgärder som skulle kunna höja SBC ABs värdering och värde på börsen.

Det går att som minoritetsägare begära att, så länge vissa villkor är uppfyllda, en viss del av årets vinst delas ut som utdelning. Eftersom SBC AB är tydligt överkapitaliserat och stadigt vinstdrivande är det en relevant fråga att driva för mindre aktieägare på bolagsstämman.

KAP 18 ABL

Vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet

11 § På begäran av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skall årsstämman besluta om utdelning av hälften av vad som återstår av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen sedan avdrag har gjorts för
1. balanserad förlust som överstiger fria fonder,
2. belopp som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till bundet eget kapital, och
3. belopp som enligt bolagsordningen skall användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna.

   I bolagsordningen får det föreskrivas att vinstutdelning får begäras av aktieägare med en mindre andel av bolagets aktier än vad som sägs iförsta stycket. Där får även föreskrivas att rätten till vinstutdelning skall avse ett högre belopp än vad som sägs i första stycket.
   En begäran enligt första stycket skall framställas, innan bolagsstämman fattar beslut om disposition av vinsten.
   Bolagsstämman är inte skyldig att besluta om högre utdelning än fem procent av bolagets egna kapital. Utdelningen får inte strida mot bestämmelserna i 17 kap. 3 §.

KAP 17 ABL

Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln

3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.
   Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn till
1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

   Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Det är alltså i högsta grad möjligt, och även rimligt att KAP 18 §11 kan användas i fallet SBC. Alla grundkriterier kan anses vara uppfyllda.


Här finns ytterligare information att tillgå angående minoritetens inflytande i utdelningsfrågor: http://lawline.se/answers/16272?q=vinstutdelning
Utöver det är det i högsta grad möjligt för de mindre aktieägare som är intresserade av att veta mer ringa såväl VD för SBC, styrelseordförande i SBC samt övriga större ägare som har ett intresse eller del i det här förloppet. Även övriga styrelseledamöter finns till förfogande på telefon och har givetvis ett ansvar att svara på aktieägarnas frågor. Dessutom kan det vara relevant för de som äger aktier genom kapitalförsäkringar et cetera att omregistrera dessa så att det syns hur stort antalet verkliga aktieägare i SBC AB är.
Följande skrev Aktiemarknadsnämden angående avnotering av ett publikt bolag.
Det finns inga regler i lag som kräver att avnotering beslutas på stämma. Det är i grunden an styrelsefråga.

Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om vad som är god sed i börsbolag. Nämnden har vid några tillfällen prövat frågor om avnotering. Av nämndens praxis framgår att, för det fall en ansökan om avnotering sker trots att noteringskraven fortfarande är uppfyllda, motiven för en avnotering måste vara av sådan styrka att det kan anses berättigat att utsätta övriga aktieägare för nackdelen av noteringens upphörande (AMN 2004:29). Ett beslut att ansöka om avnotering uteslutande för att tillgodose endast vissa aktieägares intresse och som strider mot övriga aktieägares intresse av en fungerande handel i bolagets aktier strider mot god sed på aktiemarknaden (AMN 2006:2 och AMN 2004:29). Nämnden har också uttalat att, om det finns förutsättningar för en fungerande handel i aktierna, bolaget alltid bör verka för att sådan handel som har skett på börsen kommer till stånd på en annan marknadsplats med ett utvecklat regelverk till skydd för aktieägarna (AMN 2004:29). 


Uppskattar frågor och kommentarer i kommentarfältet nedan

mvh