måndag 27 december 2010

Summering av börsåret 2010 -lärdomar och framgångar

Vanligtvis brukar det heta att det är misstag man lär sig och utvecklas av. 2010 års börsår är ett börsår som i det stora hela (sett till indexutvecklingen) såväl som för mig specifikt (sett till utvecklingen i min portfölj) varit ett väldigt bra år. Trots det så vill jag ändå känna att jag personligen har utvecklats väldigt mycket under 2010, även om det inte varit ett misstagens år.

I skrivande stund så är min portföljutveckling kring 56%, eller 32% över index. Dessa siffror är dock i underkant eftersom jag tidigt i höstas gjorde ett större uttag för en "alternativ" investering (som jag väljer att hålla hemlig). Detta i kombination med att min portfölj steg som mest under perioden augusti-oktober gör att siffrorna ovan blir underskattade eftersom de pengar jag tog ut ur portföljen hade varit exponerade på exakt samma sätt som den kvarvarande portföljen och därför fått samma viktning och utveckling.

Det som överslagsvis varit bra och vad som varit dåligt från min sida under året skulle kunna delas in enligt nedan:

Bra: Innehav av två aktier som gått upp med mer än 100% under stora delar av året i Doro och Royal Unibrew. Läst väldigt mycket litteratur (dock ingen direkt koppling till portföljutvecklingen men ett måste för att på sikt utvecklas).

Mindre bra: Fortsatt "impulsiva" köp av aktier där jag inte gjort tillräcklig research och därför inte kan motivera köpen för mig själv när det blåser snålblåst. Fortsatt emotionellt påverkad; jag känner från tid till annan större självförtroende i mina siffror när aktien i fråga går upp och även omvänt att jag känner mindre självförtroende i mina siffror när aktien går ner.

För att utvärdera ytterliggare tänkte jag ägna lite tid och radutrymme till att utveckla de det som varit mindre bra under året. Att utvärdera det som varit mer bra ger inte samma utbyte, även om jag givetvis är glad för att jag har ägt aktier som stigit med mer än 100% och givetvis hoppas att jag får äran att göra det även nästa år. Tillbaks till kategorin "mindre bra":

Impulsiva köp av aktier:
Impulsiva köp av aktier är nog något som de flesta från tid till annan ägnat sig åt. Definitionen är något åt hållet att man köper en aktie av allmänt självförtroenderus i ett visst ögonblick utan att ha ägnat beslutet tillräckligt med tid. Detta är något som för mig återkommer varje år och även om jag i dagsläget är ljusår från hur jag brukade bete mig i detta avseende så är det fortfarande i viss mån återkommande. Det senaste exemplet är KABE, ett bolag som jag ägnade ett par dagar att läsa in mig på i syfte att skriva min artikel om bolaget (vilken återfinns på denna sida). Det är ett bolag jag verkligen tror på på sikt, både bolaget som sig, dess varumärke och sist men inte minst bolagets marknad. Men jag kunde inte riktigt långsiktigt motivera mitt köp av aktien trots att jag köpte aktien på 100 kronor i höstas. Detta givet de andra investeringsobjekt jag tittade på under samma tid och den "alternativkostnad" som uppstår när jag allokerar mig begränsade kapital. Notera att det inte rörde sig om ett köp av ett bolag som jag inte visste något om, utan faktiskt var ett bolag jag var rätt så insatt i, men investeringsbeslutet är fortfarande något som måste växa fram genom väldigt mycket tänkande och jämförande ur många perspektiv.

Emotionellt påverkad av börsen:
Även denna "kategori" är något som jag nog skulle våga hävda att alla är påverkade av i någon mån. Jag kan i alla fall till 100% garantera att alla i början har varit det. Det är även kanske den största enskilda felkällan till dåliga beslut och dåligt agerande på börsen och vid investeringar i allmänt.
Även har jag gjort framsteg och skulle väl våga konstatera att jag för det mesta tror mer på mitt resonemang i den värdering jag gjort än det dagliga marknadspriset. Men det förekommer ändå perioder som blir något av extrema. Som exempel kan nämnas det som i år hänt vad gäller Euroländernas mindre attraktiva ekonomiska ställning (PIGSS i åtanke), tillfällen då det är lätt att få ett domedagstänk i många avseenden. För att råda bot på detta så startade jag en egen börsdagbok där jag vid olika tillfällen skriver ner hur jag resonerat och hur jag känt vid varje given tidpunkt, både vad gäller såväl framtid som historik som nuläge. Detta för att kunna stämma av och (förhoppningsvis) dra lärdom längre fram. Alternativkostnaden är viktigt att tänka på: att köpa en aktie innebär att man underlåter att köpa en annan.

En annan anledning till att man är emotionellt påverkad är enligt mig bristande erfarenhet. Det är egentligen rätt så 100% logiskt: om man inte har 15 000 referenspunkter från liknande affärer/situationer, så är det inte speciellt lätt att i var enda situation veta att det är ens egna resonemang som är det rätta, i.e. att det är man själv som har rätt och marknaden som har fel. Givetvis har man ju ibland fel, eller till och med ganska ofta. Och i en situation där man gör en ny investering för första gången så är det omöjligt att ha 100% självförtroende i ens egna bedömning (i alla fall om man har ett uns av självinsikt). Ett personligt exempel från i år är min investering i Royal Unibrew; jag har aldrig tidigare investerat i ett bryggeri. I sådana situationer blir man per automatik till viss del påverkad av det som händer externt på marknaden. Detta är dock en komponent av  den "emotionella delen" som lär och bör växa bort med tiden, allt eftersom man med tiden får mer erfarenheter, bra som dåliga.


Vad bestod min portfölj av 2010 och vad kännetecknade mitt börsår?
Jag gick in i 2010 med en stor andel IT konsulter i portföljen. Jag hade sett hur många av IT konsulterna presterade under normaliserad lönsamhet och i stort sett alla talade om att den mörka utsikten på marknaden allt eftersom förbättrades. Detta var en teori som visade sig vara fel, dvs jag var fel ute i min slutsats. Dock så fick min portfölj en väldigt bra inledning av året just eftersom det allmänna IT konsult sentimentet uppvärderades och folk köpte på sig IT konsulter inför q1 såväl som q2 rapporterna. Nästan inga av bolagen levererade på dessa men ändå så blev det en viss uppvärdering speciellt i q1 som gjorde att min portfölj redan i början av året stod rejält plus. Första riktiga nedstället var  i o m de första orosmomenten i Grekland kring april-maj vilket det tog t o m augusti att återhämta. Efter den perioden präglades min portfölj egentligen helt och hållet av ett väldigt stort (%-uellt sett) innehav i Royal Unibrew. Detta var då cirka 1 år efter att jag började följa bolaget (hösten 2009), och där jag då läst samtliga årsredovisningar kontinuerligt och följt bolaget på webcasts och det generella nyhetsflödet och trodde mig då ha (och tror fortfarande nu) en bra bild av bolaget.

Det är ett bevis på hur det kan löna sig att läsa på riktigt mycket under lång tid. Jag har inte gjort en exit än och Royal Unibrew kommer vara tongivande i min portfölj även under 2011, men i dagsläget så utgör Royal Unibrew vinsten cirka 20% av min totala portfölj. Det har med andra ord varit en väldigt bra investering så här långt.

Jag vill egentligen inte gå in på enskilda affärer, men de som bidragit mest i år är Royal Unibrew, Doro, Know IT, och Phonera.

Utsikter inför 2011. Vad kommer driva börsen under nästa år?
Det är alltid kul att summera ett börsår och titta vidare på nästa. Speciellt ur en konkurrens- och tävlingssynpunkt. Alla är nog tävlingsmänniskor i någon mån och visst vill man ha bättre avkastning än såväl index som sina "konkurrenter"? Övergången från ett kalenderår till ett annat är inget mer än en just kalendermässigt företeelse men det är ändå roligt att utvärdera och lägga ännu ett börsår till historien.

Inför 2011 kommer min portfölj att se ut ungefär på samma sätt som under senare delen av 2010 men förmodligen något förändrad i vissa avseenden. Min allmänna börstro inför 2011 är: försiktigt optimistisk.

Jag tror att det i dagsläget är en väldigt spridd värdering på Stockholmsbörsen (och kanske börserna i världen?) Verkstad är en sektor som givetvis fick akut krisstatus i samband med finanskrisen 2008 och i princip alla bolag skördar nu frukterna av väldigt effektiviseringsarbete och återhämtad efterfrågan. Jag följer personligen en del bolag som riktar sig mot konsumenter i Europa och kan konstatera att konsumenter ur många avseenden är ganska restriktiva. Arne Karlsson på Ratos är förmodligen en person som sitter i en position med en rätt så direkt insyn i Skandinaviens konjunkturläge: Han är VD för ett Private Equity bolag som äger spridda bolag i just Skandinavien som inriktar sig mot såväl konsumenter som andra företag. Vem är egentligen i en bättre position att konsultera det allmänna läget i konjunkturen? Få, tror jag.

Arne Karlssons senaste bokstavskombination i samband med Ratos årsredovisning var RÖLVT (Recessionen över lång väl tillbaks).

Jag kan sammanfatta min tro såhär: Jag tror vissa industrier, branscher, marknader går på högvarv just nu såväl sett till vad som presteras och sett till den tillhörande värderingen. Men jag tror även att det finns marknader som sackar efter. Jag konstaterar att världen är i samma situation som innan finanskrisen: Kina agerar draglok. Vi har en stor skuldbörda såväl i USA som i Europa och de främsta direkta hoten skulle vara statliga betalningsinställelser (korrekt uttryckt?). Kort och gott så är det precis som vanligt: Det finns saker som talar för och det finns saker som talar emot. Det är precis som det har varit 2004, 2005, 2006-2007, ja, precis alla år. Det har aldrig funnits en unisont accepterad bild av vart världen är på väg, och vid de få tillfällen det faktiskt gjort det så har den korrekta vägen ofta visat sig vara precis tvärtom. I efterhand, givetvis.

Tror jag att vi befinner oss på någon sorts topp? Nej det tror jag inte. Jag kan konstatera att mitt största innehav Royal Unibrew fortfarande kämpar i tuffa marknader med återhållsamma konsumenter. Jag kan konstatera i Sverige genom folk jag känner som jobbar som bland annat "finanssäljare" et cetera att det är många som fortfarande är rädda efter den senaste krisen och därför "inte vågar satsa" utan tänker väldigt återhållsamt. Igen: detta är något jag tror varierar mellan olika branscher et cetera, det finns givetvis branscher eller avseenden som visar på det totalt motsatta. Men att vi skulle befinna oss på någon form av konjunkturtopp kan jag bara inte resonera som rimligt över huvud taget.

Jag tror därför att ett rimligt scenario är att ett par lugnare år på börsena framöver. Den stora uppgången har nog varit förmodligen och det kommer bli svårare att hitta fynd. Vinstmässigt så finns det nog fortfarande förbättringar att göra i många fall, men jag tror att eventuella kursuppgångar kommer komma multipelmässigt, dvs lite högre multiplar ju längre bort från recessionen vi rör oss. Detta är även det klassiska riskhöjarscenariot, dvs att man motiverar sina investeringar på allt högre multiplar. Vid en eventuell vändning nedåt blir effekten dubbelt, där företagets vinster såväl som multipel sänks. Det är viktigt att komma ihåg detta på stigande börser, då det är väldigt lätt att gå fel på sikt.

Dvs summa summarum så tror jag varken att börsen ska upp väsentligt eller att den ska ner väsentligt.

Vad kan vara ett rimligt tema för 2011 på börsen? Jag tror på sencykliskt. Som jag skrev ovan så gick jag in i 2010 med stora förhoppningar och stort förtroende i IT konsulter, och de potentiella vinstförbättringar som borde vara möjliga. Det enkla resonemanget var att lönsamheten är långt ifrån toppnivåer (främst beroende på lägre debitering och lägre timpris förmodat). Det resonemanget visade sig vara fel under 2010, eller i alla fall väl tidigt. IT konsulterna gick från att ha dominerat min portfölj H1 till att sakna representation i portföljen H2.

Jag har en allmän tro att den som är duktig på att hitta rätt bland IT konsulterna 2011 förmodligen kan göra ett par 40-50% investeringar under kommande år, då jag tror att många av IT konsulterna i en förbättrad marknad har lönsamhetsförbättringar att se fram emot. Vilka som blir vinnare och vilka som blir förlorare är dock en annan femma att försöka lista ut.

I övrigt så tror jag att verkstad fortsatt kommer värderas högt och att samma sektor förmodligen har goda möjligheter till vinstförbättringar kommande år även om som sagt multipelvärderingen  för sektorn redan är hög.

Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för mig att få en lika bra avkastning 2011 som jag har fått 2010. Det kommer som sagt vara svårare att hitta rätt i en högre värderad börs, samtidigt som riskerna, eller "fallhöjden" är väsentligt högre just nu än våren 2009 (dvs cirka 90% från dagens indexnivåer). Dock så har jag i de innehav jag följer och äger en bestämd åsikt om att inget på något sätt är fullvärderat. Jag sätter 30% som ett rimligt mål för mig att försöka nå, vilket absolut inte blir någon barnlek, men jag vill ändå hävda att det känns rimligt. Jag vill även poängtera här hur viktigt det är att inte bli en "multipel-sucker", dvs en person som oavsett börsläge alltid hittar lika många köpkandidater. För hur enkelt är det inte att hamna där? Förra året riktade man kanske p/e 10 mot p/e 13 och nu kan man på samma sätt rikta p/e 13 mot p/e 17. Det är extremt lätt att tänka i relativa termer och det är även lätt att glömma att det blir lavinartat och extremt riskfyllt att ständigt tänka så. Jag har exempelvis själv flera gånger kommit på mig själv med att inte ha någon som helst uppfattning om hur mycket färre fynd det finns i en börs som har fått upp 60-70%, trots att det rimligen måste finnas betydligt färre fynd under sådana omständigheter och efter en sådan utveckling. Det är inget annat än ett bevis på att man kanske inte har ett fulländat resonemang kring sina investeringar och det lär även kosta när börsen väl vänder. Men det är svårt. Man måste våga stå utanför börsen ibland.

Och om det är något enskilt som jag har lärt mig genom min egna utveckling under 2010 så är det att mina kriterier för att investera i ett bolag/ en aktie har växt sig starkare. Kriterierna är högre och jag har även en personlig spärr som gör att det ska mycket mer till för att jag över huvud taget ska överväga en investering. I den negativa vågskålen innebär det att jag kanske missar ett par vinster. Men i den andra vågskålen så innebär det att jag får en betydligt mer begränsad risk i min portfölj. För är det något som är viktigt att utveckla för långsiktig börs- och investeringsframgång så är det en investeringsprocedur som följs till punkt och pricka. Det vill säga principer som man håller fast vid vid vått och torrt.

Det som främst kommer till minnes är när Warren Buffet fick stå till svars inför missnöjda aktieägare under IT haussen på en bolagsstämma för att han inte kunde tänka sig att "åtminstone ha 10% av portföljen i tekonologiaktier". Mindre erfarna aktieägare bad alltså Warren Buffet att göra ett undantag från de principer som legat till grund, i vått och torrt, för en avkastning om över 23% årligen i cirka 50 år. I dag vet vi huruvida det var bra eller inte att Warren Buffet valde att inte följa rådet.

Ett ord om risk
I ett tidigare inlägg skrev jag lite kortfattat om allmän risk vid investeringar, eller även "margin of safety". Jag tänkte snabbt beröra begreppet risk igen, speciellt eftersom det kan vara relevant sett till det faktum att jag har haft en stor del av min portfölj investerat i ett enskilt innehav från tid till annan under börsåret 2010.

De flesta håller nog med om att volatilitet eller standardavvikelse (prisfluktuationer) är ett rätt så knapphändigt mått på risk vid investeringar i enskilda aktier. Visst, det finns förmodligen inget bättre sätt att kvantifiera risk men man kan ganska lätt konstatera att det vid olika tillfällen säger olika mycket att just mäta risken som volatilitet.

Jag personligen är av uppfattningen att det är vid nedtryckta börser och utbombade aktiekurser som man hitta de största fynden och de bästa investeringarna. Den som köpte Swedbank på 20-30 kronor efter nyemmissionen håller nog med. Mitt största innehav för tillfället, Royal Unibrew, är ett annat exempel; Efter att kursen tappat cirka 80% blir risken mätt som volatilitet extremt mycket högre än precis innan kursfallet ironiskt nog, även om man säkerligen kan argumentera för att det egentligen är, eller borde vara, det omvända.

Men man får dock inte glömma att om man har belånat sin portfölj (min portfölj har pendlat mellan nettolikviditet och nettobelåning under hela året) så måste man ändå förstå att man blir i den direkt underställd position till volatiliteten. Även detta året lärde jag mig en läxa i just detta avseende då jag vid april/maj hade viss belåning i portföljen och i samband med den första Greklandsoron bestämde mig för att jag inte ville vara nettobelånad. Det tog cirka 3+ månader att med en obelånad portfölj komma tillbaks till samma årsutveckling som min portfölj hade precis innan den första Greklandsoron i våras.

Och för att utveckla ytterliggare om belåning och mina tankar om det så skulle det kunna sammanfattas att det är upp till var och en. Är man medveten om riskerna så väljer man själv hur man vill exponera sin portfölj; om man vill ta lite extra risk med högre upp- såväl som nedsida eller om man vill låta bli. Min portfölj är bara nettobelånad när jag har ett större antal innehav, och då vill jag gärna ha dessa innehav så okorrelerade som möjligt. Dvs om jag har ett flertalet olika branscher och olika geografiska inriktningar så kan jag själv bedöma hur rimlig den nedsidan är som jag har som utrymme för min belåningslimit. Vi pratar alltså inte om belåning i "den andra divisionen" där man väljer att ha ett enda bolag i sin portfölj och belåna detta. Det är utom all rim och reson och personer som satsar så gör det med sin framtida privatekonomi som insats. Det är alltså sådana bet man aldrig vill ta.

Min egna belåning har toppat kring 20% i år, främst då jag köpt ett innehav samtidigt som jag sålt ett annat. Genomsnittligt har den legat kring 10-11% skulle jag tippa, vilket jag känner mig bekväm i om jag ser potential i mina innehav.

Och jag kan sluta med att översätta mitt favoritciat om risk sagt av Benjamin Graham: Att risk inte är prisfluktuationer utan att risk berör sannolikheten för nedgång i kvalitet på earnings power och management hos det enskilda bolaget.

Slutligen
Jag har inte haft så hög output frekvens på min blogg på senare tid av olika anledningar, och framöver kommer det förmodligen inte bli någon aktivitet alls. Bloggen kommer ligga "på is" på obestämd framtid. Dock kommer de artiklar som ligger uppe fortsätta ligga uppe.

Jag ser fram emot ett intressant kommande börsår och önskar alla läsare lycka till med era placeringar. Och vill även givetvis tacka för det läsintresse som jag ändå har på min blogg!

vänliga hälsningar,